I Definicje:

 1. Właścicielem oraz sprzedawcą jest firma Pizzeria Corleone, z siedzibą w Brzesku,  ul. Królowej Jadwigi 22, NIP 869 185 49 08, REGON 120421237
  oddz. Ul. Gołębia 1, 32-700 Bochnia
 2. Zamawiający, Klient w rozumieniu niniejszego regulaminu, osoba fizyczna (w tym Konsument) która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zamawiającym może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 3. Zamówienie w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność prawna podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych towarów zgodnie z ich opisem oraz Ceną.
 4. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług przez Sprzedawcę.
 5. Płatność w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz Kosztów dostawy.
 6. Dzień roboczy w rozumieniu niniejszego regulaminu, czas  otwarcia lokalu.

 

II Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym umowy sprzedaży Towaru, na lokalu oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 2. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej, Menu, ulotkach, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług Pizzerii jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje treść Regulaminu.
 2. Przyjmowanie zamówień odbywa się  od godziny otwarcia lokalu i trwa maksymalnie do 30min przed określonym zamknięciem lokalu.
 3. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z Zamawiającym Sprzedawca ma prawo w dowolnym momencie anulować Zamówienie
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia
  w przypadku gdy przesłane dane są niejasne, błędne, niepełne lub nie spełniają warunków promocji.
 5. W lokalu zastrzega się możliwość wnoszenia własnych napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz produktów spożywczych, w innym wypadku wniesione produkty będą doliczone do rachunku.
 6. Cena pizzy o dwóch smakach jest równa cenie droższej pizzy.
 7. Kwoty podane w Menu są ostateczne i nie ulegają negocjacji.
 8. Podane średnice pizz w ofercie to wartość orientacyjna, która może ulec nieznacznej zmianie.
 9. Pizzeria Corleone nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w lokalu.

IV Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Zamówienia w wybranej strefie dowożone są do zamawiającego bezpłatnie. Poza wyznaczona strefa Sprzedający może wyznaczyć dopłatę do dowozu lub odmówić dostarczenia towaru, prosząc o odbiór osobisty.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 40 minut od momentu przyjęcia lub zatwierdzenia zamówienia i może ulec wydłużeniu z powodów obiektywnych (obłożenie pracą restauracji) nie dłużej jednak niż do końca jednego dnia roboczego.
 3. Towar zamówiony może zostać dostarczony wyłącznie w miejsce wskazane w zamówieniu.
 4. Zamawiający towar na dowóz do domu wyraża zgodę na pobyt osoby dostarczającej towar na terenie posesji oraz eliminuje czynniki jakie mogłyby spowodować nie dostarczeniu towaru.

 

V Formy płatności

 1. Dokonanie płatności może nastąpić gotówką, za pomocą terminala płatniczego w przypadku płatności w lokalu, oraz dla wybranych kontrahentów przelewem na podstawie faktury VAT.
 2. Na żądanie zamawiającego, sprzedający wystawia fakturę sprzedaży VAT w terminie przewidzianym ustawowo.
 3. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 4. Dostępnymi środkami porozumiewania się Zamawiającego ze Sprzedawcą są: kontakt telefoniczny oraz zamówienie w lokalu, z wymaganym podaniem numeru telefonu w przypadku dowozu. Numery telefonów do poszczególnych lokali znajdują się w zakładce kontakt na stronie www.corleone.com.pl

VI Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Zamawiającego, nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Zamawiającemu w stanie niezupełnym.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówienia z otrzymanym towarem prosimy o poinformowanie droga telefoniczną kierownika lokalu lub zmiany, w bieżącym dniu roboczym.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z  tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 5. Jeżeli Towar ma wadę, Zamawiający może złożyć OŚWIADCZENIE o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany przez Sprzedawcę

 

VII Ochrona danych osobowych:

 1. Składając zamówienia Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe znajdujące się w BAZIE DANYCH Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Zamawiającego.

 

VIII Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Pizzerii.
 2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Zamawiających w wersji elektronicznej na stronie Sprzedawcy www.corleone.com.pl oraz w wersji papierowej w lokalu.-
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w ŻYCIE w terminie 14 dni od opublikowania. Zmiany będą udostępniane na stronie internetowej www.corleone.com.pl. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu oznacza brak możliwości składania zamówień.
 5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Zamawiającego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

.